LÆGEATTEST VED SYGEFRAVÆR

 

 

 

 

 

 

Når en ansat melder sig fraværende pga. sygdom, er det et forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Arbejdsgiver kan allerede fra 2. fraværsdag afkræve den sygemeldte en tro-og-love-erklæring, som dokumentation for at fraværet skyldes sygdom. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i pjecer information om de nærmere regler.

I en meget lille del af fraværstilfældene kan der være behov for lægeattest, og i disse tilfælde er der to muligheder for attestation:

 

MULIGHEDSERKLÆRING

Lovhjemmel i Sygedagpengelovens §36a. Sigtet er arbejdsfastholdelse gennem hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen, ofte ved aftale om særlige arbejdsvilkår for en tid. Lægekontakten har endvidere til formål at sikre, at den fornødne undersøgelse og behandling er iværksat. Mulighedserklæringen kan udfærdiges også uden, at der aktuelt er fravær.

Eksempler på tilfælde egnet til Mulighedserklæring:

• Længevarende sygefravær, ofte med begrundelse i symptomer fra bevægeapparatet, stress, angst, lettere depression eller kombination heraf.
• Længerevarende sygefravær i forbindelse med sygehusindlæggelse og ambulante behandlinger.
• Sygefravær i forbindelse med alvorlig sygdom.
• Sygefravær under graviditet.
• Hyppigt kortvarigt fravær, evt. omkring weekend, evt. med vekslende eller uklare begrundelser. Her er det en fordel, at Mulighedserklæringen kan udfærdiges uden aktuelt fravær.
• Fortsat nedsat arbejdsfunktionsevne efter udløbet af den periode, der er angivet i tidligere udfærdiget Mulighedserklæring i samme fraværsperiode.

Praktiske omkring udfærdigelse af mulighedserklæring:

Arbejdsgiver og lønmodtager skal sammen udfylde Mulighedserklæringens side ét. Det første er en beskrivelse af medarbejderens funktionsnedsættelse. Det vil sige, hvad medarbejderen ikke længere kan som følge af sygdommen – for eksempel, at medarbejderen ikke kan sidde ned i længere tid, eller at han har behov for pauser i løbet af dagen. Det andet er en beskrivelse af de påvirkede jobfunktioner – for eksempel at medarbejderen ikke kan betjene kunder eller fylde op på lageret, så længe han er syg. Det tredje er parternes fælles forslag til ændringer i arbejdsfunktionerne – for eksempel, at medarbejderen går på nedsat tid, at fysiske arbejdsfunktioner erstattes af admini­stra­tive eller noget helt tredje. Det kan for eksempel være, at medarbejderen får stillet hjælpemidler til rådighed. Hvis det aftales, at den sygemeldte skal på nedsat tid, skal det dog godkendes af kommunens jobcenter, hvis retten til sygedagpenge eller refusion for sygedagpenge skal bevares.

Når side 1 er udfyldt bestiller sygemeldte tid hos lægen med henblik på gennemgang af side 1, specielt med henblik på, om ændringerne i arbejdsfunktionerne er realistiske set i lyset af sygdommen/funktions-nedsættelsen. I forbindelse med konsultationen hos lægen kan evt. behov for videre undersøgelser eller behandlinger afdækkes og iværksættes. Som hovedregel betales Mulighedsattesten kontant efter konsultationen, og sygemeldte skal efterfølgende have pengene refunderet hos arbejdsgiver.

Taksten for Mulighedsattest fremgår af taksttabellen for Brørup Lægehus, Klik her

 

FRIATTEST

Hjemmel i fx funktionærloven og arbejdsretslig domspraksis. Sigtet er dokumentation for sygdom som lovlig grund til fravær. Oplysningerne til arbejdsgiver er begrænset af Helbredsoplysningsloven. Attesten kan alene udfærdiges under aktuelt fravær. Friattest forudsætter lægens kontakt med patienten i konsultationen eller ved sygebesøg.

Eksempler på tilfælde egnet til Friattest:

• Den sygemeldte ser sig ikke i stand til at medvirke ved sygesamtale medarbejdsgiver.
• Den ansatte har meldt sig syg i sin opsigelsesperiode.
• Den ansatte har meldt sig syg i sin ferie.
• Arbejdsgiver ønsker at afskedige den ansatte begrundet i dennes sygdom.
• Som hovedregel er Mulighedsattesten dog at foretrække i de fleste tilfælde.

Udfærdigelsen af Friattest bør hvile på skriftlig anmodning.

Indholdet i en Friattest er begrænset af loven om Helbredslovens §11, og derfor kan den kun indeholde oplysninger vedrørende aktuelle, og om evt. nylige, sygefravær skyldes uarbejdsdygtighed pga. sygdom. Der kan ikke anføres diagnoser eller andre helbredsoplysninger, og ej heller oplysninger om evt. skånehensyn (i så fald skal der laves Mulighedsattest). Der kan slutteligt gives et skøn over varigheden af fortsat sygefravær.

Som hovedregel betales Friattesten kontant efter konsultationen, og sygemeldte skal efterfølgende have pengene refunderet hos arbejdsgiver.

Arbejdsmarkedsstyrelsen lægger i sit informationsmateriale vægt på, at læger alene inddrages i sygefravær, hvor en lægefaglig vurdering vil være til nytte for arbejdspladsen og arbejdsgiveren. Lægeforeningens Attestudvalg vurderer på det grundlag, at anmodningen om lægelig dokumentation ved få dages fravær, der alene begrundes med henvisning til bestemmelser i personalehåndbogen eller lignende interne syge-fraværspolitikker i virksomheden, ikke er nyttige, og derfor kan afvises. En evt. afvisning af anmodning om lægeattest kan gives skriftligt til sygemeldte. Alternativt kan foreslås Mulighedsattest.

Taksten for Friattest fremgår af taksttabellen for Brørup Lægehus, Klik her